Obchodní podmínky

Obchodní podmínky: www.ekofarmarohoznice.cz


1. Základní ustanovení:

Ustanovení těchto obecných obchodních podmínek pro maloobchodní prodej se použijí na smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (dále jen Zboží) dle § 2085 an. zákona číslo 89/2012 Sb. (dále jen NOZ) uzavírané mezi Dodavatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím dle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ a §2158 an. NOZ


1. Dodavatel (prodávající): Ekofarma Rohoznice s.r.o.
Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C274692 vedenou u Městského soudu v Praze.

Dodavatel je plátcem DPH.
IČ:  06019544
DIČ:  CZ06019544

(dále jen "dodavatel")

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 732 794 964  
e-mail:
info@ekofarmarohoznice.cz

2. Kupující (dále jen Zákazník či Spotřebitel) – fyzická či právnická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti


3. Označení Zboží, které je předmětem nabídky e-shopu dle katalogové nabídky na základě objednávek Kupujícího (Zákazníka či Spotřebitele)

- potraviny, maso, uzeniny, mléčné produkty, ovoce a zelenina
(dále jen pro účely obecných ustanovení obchodních podmínek zboží )


2. Způsob provedení objednávky Zboží

Zboží na stránkách https://www.ekofarmarohoznice.cz/ je katalogem potravin dodávaných do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno Zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto


Zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení

Pro objednání si Zákazník vybere požadované zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Dodavatel upozorňuje zákazníky, že popisy prodávaného Zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného Zboží.

Zákazník je dále povinen si ještě před odesláním objednávky na mapě na titulní straně zde:
https://www.ekofarmarohoznice.cz/ ověřit, zda služba poskytovaná spolu s dodávkou zboží a bezplatné dopravy Zboží do místa určení – je pro toto místo dostupná. Mapa je umístěna na titulní straně včetně dnů a místa rozvozu zde: https://www.ekofarmarohoznice.cz/.


Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za Zboží která je vždy přepočítána dle skutečné hmotnosti zboží objednaného na kusy, ale zúčtovávaného na kg.


Podrobný postup pro objednávku Zboží je uveden na https://www.ekofarmarohoznice.cz/


3. Ceny Zboží

Platné ceny Zboží jsou uvedeny u každé položky sortimentu. Tato cena Zboží je konečná a obsahuje všechny daně i poplatky.
Ceny Zboží jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému Dodavatele.
Minimální cena objednávky je 666,- Kč vč. DPH ,hranice minimálního nákupu je  666,- Kč.


4. Uzavření kupní smlouvy

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale kupní smlouva je uzavřena teprve poté, co bude Zákazníkovi doručeno elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení dodávky'" či telefonické potvrzení objednávky Dodavatelem, kdy si Dodavatel a Zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení.5. Dodací lhůta a způsob dopravy

Objednané zboží bude dle provozních možností Dodavatele dodáno ve dni a v časovém rozmezí, které uvedl zákazník při dokončení objednávky na https://www.ekofarmarohoznice.cz/ pokud to umožní provozní a logistické podmínky pro požadovaný den závozu.


Přeprava je realizována vlastní přepravní službou Dodavatele a to zdarma. V případě, že Dodavatel není schopen dodržet požadovaný čas závozu, je Zákazník vždy předem telefonicky nebo elektronicky o tomto informován. Bezplatná přeprava Zboží je ale realizována jen na místa označená na mapě, případně dle tlf. Dohody.


Jiný způsob dopravy není možný.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou Zákazník stanovil v objednávce a předáním Zákazníkovi v místě určeném Zákazníkem či jím pověřené osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem.


6. Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné v plné výši uhradit osobně při přebírce zboží a to hotově, nebo platbou přes platební terminál, kterým je vybaveno každé vozidlo zajišťující rozvoz potravin. Na požádání , které zákazník provede prostřednictvím objednávkového formuláře je Zákazníkovi vystaven daňový doklad ze systému, který je možno poslat na požádání emailem. V opačném případě obdrží zákazník účtenku při předání zboží.

 

7. Převzetí zboží

Potraviny jsou přepravovány s největší opatrností ve vozech určených pro převoz potravin dle doporučení SZPI. Samotné Zboží je pak vždy přepravováno v mikrotenových taškách. Tato taška je vždy vyjmuta a je předána Zákazníkovi. I přes všechna tato opatření je nezbytné, aby si Zákazník řádně prohlédl Zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno viditelné mechanické poškození obalu výrobku, nebo neodpovídá-li počet kusů dodacímu listu, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky či o chybějícím počtu kusů. Tento postup pak usnadní případnou reklamaci vady Zboží či jeho množství.

Převzetím dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo ve správném počtu kusů a mechanicky nepoškozené.


8. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

a) Záruční lhůty
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.


Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

Záruční doba Zboží je Dodavatelem poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku výrobcem Zboží, vyjma pokud si zákazníky neobjednal Zboží ve slevě a byl předem informován o konci expirační doby. V případě ovoce a zeleniny zboží expirací označeno není.


b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.


Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)


Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp.po převzetí Zboží .

Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí: a) došlo – li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil–li Zákazník věc před objevením vady, c) nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci jednáním či opomenutím d) prodal –li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval–li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak zčásti, vrátí Zákazník Zboží Dodavateli, co ještě vrátit může a dá Dodavateli náhradu do výše, z níž měl z použití prospěch Zákazník.


Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
d) odstoupit od Kupní smlouvy.


Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny


Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že
a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží
b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
c) věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze
d) věc je v odpovídajícím množství, míře a nebo hmotnosti
e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů


Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

 

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.


9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí Dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu infokofarmarohoznice.cz nebo telefonicky na tel. +420 732 794 964  a to za podmínek stanovených NOZ či těmito obchodními podmínkami.


a) Právo Zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel nesplní smluvené či garantované podmínky dodání Zboží a dále v případě neodstranitelných vad zboží (§2106 NOZ odst.1 písmeno d) NOZ)

Podle ustanovení §1840 písmeno g) NOZ, na smlouvy o dodávce Zboží tj. potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil, se nevztahují ustanovení nového Občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách, proto Zákazník nemůže od smlouvy na dodávku Zboží odstoupit z důvodů uvedených v §1829 an. NOZ .


b) Právo Dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží (okamžitá nemožnost plnění) nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.


10. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Zákazníkem není ve shodě s uzavřenou Kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), jedná se o vadné plnění ve smyslu ustanovení §2099 an. NOZ a Zákazník postupuje se v souladu s ustanovením §2106 a §2107 NOZ.

11. Řešení sporu
V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
e-mail: 
adr@coi.cz
web: 
adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese 
http://ec.europa.eu/consumers/odr


12. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel (v pozici správce osobních údajů) zpracovává se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků v souladu s Obecným nařízením EU č. 2016/679, dále jen „GDPR“), a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především k usnadnění vyřízení zákaznických objednávek i pro usnadnění jejich budoucího objednávání.
Při zpracování osobních údajů Dodavatel dodržuje Zásady ochrany osobních údajů dle GDPR, jejichž znění je uvedeno na
info@ekofarmarohoznice.cz
Osobní údaje zákazníků může dodavatel v souladu s GDPR předávat ke zpracování zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby takové zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv zákazníků.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na
info@ekofarmarohoznice.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.


13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kterou je právnická či fyzická osoba, která nenakupuje Zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách https://www.ekofarmarohoznice.cz/